Algemene voorwaarden Frontline Solutions

 

1. Algemeen
1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Eventuele inkoopvoorwaarden komen hiermee te vervallen.
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden, in dat geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

…….

Klik op de onderstaande button voor onze volledige algemene leveringsvoorwaarden:

algemene-voorwaarden-frontline-solutions