Algemene voorwaarden Frontline Solutions


Algemeen

1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Eventuele inkoopvoorwaarden komen hiermee te vervallen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden, in dat geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

4 Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, telegrafisch of per telex opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

De volledige tekst is via de link te bekijken: https://frontline-solutions.nl/wp-content/uploads/2024/02/Algemene-Leveringsvoorwaarden-Frontline-Solutions-AL2022.1-2.pdf 

algemene-voorwaarden-frontline-solutions