Klachtenreglement Frontline Solutions (AL20221)

 

  1. Algemeen

1   Frontline Solutions heeft professionaliteit, betrouwbaarheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan. Soms kan het voorkomen dat  u als klant of leverancier van mening bent dat wij hierin tekortschieten. Informeer ons dan in eerste instantie mondeling. Het is onze intentie om in onderling overleg te komen tot een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen. Onderstaand ons klachtenreglement hoe u een schriftelijke klacht kunt indienen en hoe deze wordt afgehandeld.

 

  1. Doel van de klachtenprocedure

1   Recht doen aan de individuele indiener van de klacht en het zo mogelijk herstellen van de vertrouwens- relatie tussen Frontline Solutions en de klant/leverancier.

2   Tevens willen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening zoals informatieverstrekking, bereikbaarheid van ons bedrijf, snelheid van reageren, bejegening door onze medewerkers.

 

  1. Procedure

1   Iedere (potentiële) klant of leverancier kan een schriftelijke uiting van ontevredenheid sturen naar:

– per email: verkoop@frontline.nl

– per post: Lange Dreef 15a, 4131 NJ Vianen.

2   Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen is het noodzakelijk de volgende gegevens te vermelden:

– naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres,

– vermelding van de activiteit van Frontline Solutions waar de klacht betrekking op heeft,

– de datum waarop de klacht is verzonden,

– een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klacht,

– eventuele kopieën van documenten die de klacht verduidelijken,

Hoe meer relevante informatie verstrekt wordt, des te beter wij in staat zijn de klacht te beoordelen.

3   Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In de ontvangstbevestiging wordt vermeld:

– de medewerker van Frontline Solutions die de klacht beoordeelt,

-de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld. Wij streven er naar om binnen zes weken de klacht af te handelen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

-de mogelijkheid om de klacht mondeling toe te lichten. Indien u dat wenst, kunt u na ontvangst van de ontvangstbevestiging een afspraak maken met de medewerker die de klacht beoordeelt.

4   U ontvangt binnen zes weken een inhoudelijke schriftelijke reactie op de klacht. Onze inhoudelijke schriftelijke reactie bevat de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en een voorstel om tot een oplossing van de klacht te komen. Wij doen onze uiterste best de klacht naar tevredenheid af te handelen.

5   De klachtenprocedure is kosteloos.

6   Frontline Solutions draagt zorg voor registratie van de ingediende klacht. De ingediende klachten worden gedurende een termijn van 5 jaren, gerekend vanaf de datum waarop de klacht is ontvangen, bewaard.

7   Frontline Solutions gaat vertrouwelijk om met alle klachten en gegevens die hen tijdens de behandeling van de klachten onder ogen komen, danwel ter ore komen.

8   Op deze klachtenprocedure is het Privacy Statement van Frontline Solutions van toepassing.